SAK 10 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK 10

This is the default single post custom subtitle

SAK 10 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK 10

 

SAK 10 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK 10

 

Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 1
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Dato 26.03.2010 nr. 488
Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avd/dir Bolig- og bygningsavd.
Publisert I 2010 hefte 5
Ikrafttredelse 01.07.2010, 01.01.2013
Sist endret FOR-2015-07-02-865
Endrer FOR-2003-06-24-749, FOR-1997-01-22-35
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-2008-06-27-71-§17-6, LOV-2008-06-27-71-§18-8, LOV-
2008-06-27-71-§19-2, LOV-2008-06-27-71-§20-1, LOV-2008-
06-27-71-§20-2, LOV-2008-06-27-71-§20-3, LOV-2008-06-27-
71-§20-4, LOV-2008-06-27-71-§20-5, LOV-2008-06-27-71-§20-
6, LOV-2008-06-27-71-§21-1, LOV-2008-06-27-71-§21-2,
LOV-2008-06-27-71-§21-3, LOV-2008-06-27-71-§21-4, LOV-
2008-06-27-71-§21-5, LOV-2008-06-27-71-§21-8, LOV-2008-
06-27-71-§21-10, LOV-2008-06-27-71-§22-5, LOV-2008-06-27-
71-§23-8, LOV-2008-06-27-71-§24-1, LOV-2008-06-27-71-§24-
2, LOV-2008-06-27-71-§25-1, LOV-2008-06-27-71-§25-2,
LOV-2008-06-27-71-§28-8, LOV-2008-06-27-71-§29-4, LOV-
2008-06-27-71-§29-7, LOV-2008-06-27-71-§29-8, LOV-2008-
06-27-71-§29-10, LOV-2008-06-27-71-§31-4, LOV-2008-06-27-
71-§32-8, LOV-2008-06-27-71-§34-3, LOV-2008-06-27-71-§34-
4
Kunngjort 09.04.2010 kl. 15.05
Rettet
Korttittel Byggesaksforskriften
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 2
Innholdsfortegnelse
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)………………………………………………………………………………………1
Innholdsfortegnelse………………………………………………………………………………………………………………………….2
Første del. Generelle bestemmelser…………………………………………………………………………………………………..3
Kapittel 1. Generelle bestemmelser ………………………………………………………………………………………………3
Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader………………………………………………………….4
Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse………………………………………………………………………….4
Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver……………………5
Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling……………………………………………………………5
Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon…………………………………………………………………………………………..8
Kapittel 6. Kommunens saksbehandling……………………………………………………………………………………..10
Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling …………………………………………………………………………………..13
Kapittel 8. Ferdigstillelse ……………………………………………………………………………………………………………15
Tredje del. Godkjenning og ansvar…………………………………………………………………………………………………15
Kapittel 9. Godkjenning av foretak …………………………………………………………………………………………….15
Kapittel 10. Krav til foretakenes system ……………………………………………………………………………………..17
Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis…………………………………………………………………………………..17
Kapittel 12. Ansvar…………………………………………………………………………………………………………………….19
Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett…………………………………………………………………………21
Fjerde del. Kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyr……………………………………………………………………………25
Kapittel 14. Kontroll av tiltak …………………………………………………………………………………………………….25
Kapittel 15. Kommunens tilsyn…………………………………………………………………………………………………..28
Kapittel 16. Overtredelsesgebyr………………………………………………………………………………………………….29
Femte del. Diverse bestemmelser ……………………………………………………………………………………………………31
Kapittel 17. Refusjon………………………………………………………………………………………………………………….31
Kapittel 18. Utbyggingsavtaler……………………………………………………………………………………………………33
Kapittel 19. Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger ……33
Kapittel 20. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser …………………………………………………………………..35
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 3
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) § 17-6, § 18-8, § 19-2, § 20-1, § 20-2, § 20-3, § 20-4, § 20-5, § 20-6, § 21-1, § 21-2, § 21-3, §
21-4, § 21-5, § 21-8, § 21-10, § 22-5, § 23-8, § 24-1, § 24-2, § 25-1, § 25-2, § 28-8, § 29-4, § 29-7, § 29-8, §
29-10, § 31-4, § 32-8, § 34-3 og § 34-4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041, 22 juni 2011 nr. 674, 3 nov 2011 nr. 1100, 9 des
2011 nr. 1324, 27 jan 2012 nr. 107, 15 juni 2012 nr. 620, 20 aug 2012 nr. 845, 8 nov 2012 nr. 1060, 2 feb 2013
nr. 148, 25 juni 2013 nr. 788, 17 des 2013 nr. 1579, 16 juni 2015 nr. 688, 8 mars 2015 nr. 206 som endret ved
forskrift 16 juni 2015 nr. 757, 2 juli 2015 nr. 865.
Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 865).
Første del. Generelle bestemmelser
Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1-1. Formål
Forskriften skal sikre
a) godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling
b) effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god
kvalitet i byggverk
c) at foretak som opptrer som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, har
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
d) at uavhengig kontroll planlegges, gjennomføres og dokumenteres slik at krav til tiltaket som følger av
tillatelser eller bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt
e) at det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
f) at det reageres mot brudd på bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at
reglene om ileggelse av overtredelsesgebyr praktiseres forsvarlig og ensartet.
§ 1-2. Definisjoner
I denne forskrift menes med
a) funksjon: Rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende eller ansvarlig
kontrollerende
b) tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser
av mangler og feil
c) godkjenningsområde: Innhold i en godkjenning som gis til et ansvarlig foretak, og som bestemmes av
fagområde, funksjon og tiltaksklasse
d) ansvarsområde: De oppgaver foretaket er tildelt ansvarsrett for i det aktuelle tiltaket
e) organisasjonsplan: Plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og
myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket
f) gjennomføringsplan: En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder,
tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket
g) produksjonsunderlag: Arbeidstegninger, beskrivelsestekster, spesifikasjoner og annet underlagsmateriale
som skal ligge til grunn for utførelsen,
h) samsvarserklæring for
1. prosjektering: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig prosjekterende har utført prosjekteringen innenfor
sitt ansvarsområde i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og
bygningsloven
2. utførelse: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig utførende har utført tiltaket innenfor sitt ansvarsområde i
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 4
overensstemmelse med produksjonsunderlaget, krav til utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel
i plan- og bygningsloven.
i) kontrollerklæring for
1. prosjektering: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig kontrollerende har kontrollert prosjekteringen
innenfor sitt ansvarsområde, og erklærer at den er i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
2. utførelse: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig kontrollerende har kontrollert utførelsen innenfor sitt
ansvarsområde, og erklærer at den er i overensstemmelse med produksjonsunderlaget, krav til
utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
j) avvik: Manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 1-3. Opplysningsplikt
Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for tilsyn.
Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil byggesaken er avsluttet, å melde fra til kommunen via
søker om endringer som har betydning for tillatelsen og godkjenning for ansvarsrett.
Foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om
endringer som har betydning for godkjenningen.
Endringer skal meldes uten ugrunnet opphold og omfatter blant annet
a) permanente endringer i foretakets samlede kompetanse
b) vesentlig omorganisering av foretaket
c) tvangsavvikling eller konkursbehandling.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper
Bestemmelsene i denne forskriften som omhandler utvalgte naturtyper gjelder bare dersom det er fastsatt
forskrift med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 52 eller § 53 femte
ledd, og forekomster av slike naturtyper finnes i kommunen.
Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader
Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse
§ 2-1. Bruksendring
Bruksendring er søknadspliktig dersom
a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse
eller lovlig etablert bruk,
b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller
c) tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.
§ 2-2. (Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 3 nov 2011 nr. 1100.)
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 5
Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av
tiltakshaver
§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom
Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring,
fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:
a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² . Tilbygget
kan i tillegg være underbygget med kjeller.
b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA)
eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være
underbygget med kjeller.
c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil
1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og
reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme
sted eller på samme fasade.
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3-2. Alminnelige driftsbygninger i landbruket
Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift,
anses som driftsbygning.
Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i
landbruket, er:
a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til
driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).
b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m²
bruksareal (BRA).
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under bokstav a til d og
som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling.
Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med
tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i
strid med annet regelverk.
a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet
bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² . Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og
gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan
plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres
over ledninger i grunnen.
b. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal
(BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m² .
c. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:
1. ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
2. reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 6
3. installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller
branncelle
4. installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller
branncelle
5. installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller
branncelle.
d. Følgende mindre tiltak utendørs:
1. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående
eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m
2. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående
eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense
3. innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot
veg
4. skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke
montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
5. antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne
plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem
som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted
eller på samme fasade
6. mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller
forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke
hindre sikten i frisiktsoner mot veg
7. mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra
opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd
strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5
m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m.
Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg
8. graving for kabler
9. lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
10. intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep.
Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på
landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.
Tiltak etter denne bestemmelsen kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke fra
berørte myndigheter. For tiltak unntatt etter bokstav a og b må plasseringen ikke komme i strid med veglovas
bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter
jernbaneloven § 10.
For tiltak etter bokstav a og b skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er
ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.
0 Endret ved forskrifter 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011), 3 nov 2011 nr. 1100 (i kraft 1 jan 2012), 25 juni 2013 nr. 788, 8 mars
2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg
Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse:
a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor
arbeid pågår
b) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom
c) Campingvogn på campingplass.
Plan- og bygningsloven § 30-5 gjelder tilsvarende for disse tiltakene.
§ 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 7
For tiltak som er nevnt nedenfor under bokstav a til h og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6
andre ledd, gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og
behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24
(Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak), 25 (Tilsyn), 27 (Tilknytning til
infrastruktur), 28 (Krav til byggetomta og ubebygd areal), 29 (Krav til tiltaket), 30 (Krav til særskilte tiltak) og
31 (Krav til eksisterende byggverk). Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-5 (Tekniske krav) og § 29-7
(Krav til produkter til byggverk) med tilhørende deler av byggteknisk forskrift gjelder så langt de passer for
nevnte tiltak.
a) Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr.
23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Selv om
tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller
fylkeskommunen er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22
(Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med
prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og
bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal
likevel gjelde.
b) Vannkraftanlegg eller andre tiltak i vassdrag som er gitt konsesjon etter bestemmelser gitt i eller med
hjemmel i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.
(industrikonsesjonsloven), lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsregulering
(vassdragsreguleringsloven) og lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven).
c) Anlegg for produksjon av elektrisk energi som er gitt anleggskonsesjon, anlegg for fordeling av elektrisk
energi som bygges med hjemmel i områdekonsesjon samt fjernvarmeanlegg som er gitt
fjernvarmekonsesjon etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon,
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
d) Nettanlegg, anlegg for fornybar energiproduksjon og andre anlegg som er gitt konsesjon etter
bestemmelsene i eller i medhold av lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs
(havenergilova).
e) Landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om
skogbruk (skogbrukslova) eller lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
f) Flytende akvakulturanlegg i sjø som er gitt tillatelse etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur
(akvakulturloven).
g) Steinbrudd, gruver og massetak med tilhørende knuseverk og sorteringsanlegg som er i samsvar med
gjeldende reguleringsplan og som er gitt konsesjon etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 19.
juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven).
h) Gjerder og anlegg i reindriften som er godkjent etter reindriftsloven § 24.
For tiltak nevnt nedenfor under bokstav a til d gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20
(Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett),
23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25
(Tilsyn). Øvrige regler gjelder så langt de passer.
a) Bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til anlegg som nevnt i første ledd bokstav b
og c.
b) Jernbaneanlegg, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane, som anlegges etter bestemmelser gitt i eller
med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og
forstadsbane m.m. (jernbaneloven), så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan. Selv
om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kommer reglene i plan- og bygningsloven
kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og
kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) ikke til anvendelse for jernbaneanlegg
som godkjennes av Statens jernbanetilsyn etter jernbaneloven.
c) Oppføring, gjenoppføring og reparasjon av navigasjonsinnretninger, herunder tiltak i grunnen og
sjøgrunnen ved slike innretninger, etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19
om havner og farvann (havne- og farvannsloven 2009) og gjenoppføring og reparasjon av
navigasjonsinnretninger etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart
(luftfartsloven).
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 8
d) Gjenoppføring og reparasjon av moloer og annet dekningsverk i sjø der Kystverket eller kommunen er
tiltakshaver.
For anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr.
20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brannog
eksplosjonsvernloven) gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak
for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av
tiltak) og 25 (Tilsyn). Unntakene omfatter også utbedring, utskiftning og reparasjon av slike anlegg og
konstruksjoner, men ikke grunn- og terrengarbeider, herunder fundamentering. Øvrige regler gjelder så langt
de passer.
Tiltakshaver skal underrette kommunen når tiltak etter denne bestemmelsen er godkjent etter andre lover, og
angi tidspunktet for igangsetting. Alle opplysninger om tiltakets plassering som er nødvendige for ajourføring
av det offentlige kartverket, herunder kommunenes og statens felles kartdatabaser, skal sendes kommunen
sammen med underretningen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 2 (Krav om kartgrunnlag, stedfestet
informasjon mv.). Slik underretning er ikke nødvendig når kommunen er godkjenningsmyndighet for tiltaket i
henhold til annet lovverk. Tiltakshaver skal senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning
til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført.
0 Endret ved forskrifter 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon
§ 5-1. Generelle krav til søknad og dokumentasjon
Søknad og vedlegg skal presenteres i en oversiktlig form. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i ett
eksemplar.
Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom
kommunen krever det.
Direktoratet for byggkvalitet kan bestemme at opplysninger og dokumentasjon som skal sendes kommunen
må fremsettes i en nærmere fastsatt form eller elektronisk format.
Når søknad gir opplysninger i samsvar med standardiserte blanketter eller elektronisk byggesøknad, kan
kommunen ikke kreve at opplysningene fremlegges på annen måte.
Søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges en oversettelse til ett av
disse språkene.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-2. Varsel til naboer og gjenboere
Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester varsles.
Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers
eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med
mindre det ikke er relevant. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde opplysninger om
tidligere bruk. Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er
behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen
for søknaden om dispensasjon vedlegges. Nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan gis ved elektronisk
kommunikasjon, personlig overlevering eller registrert postsending.
Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, og det ikke er gitt varsel
etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.
Tidsfristen på 5 år etter plan- og bygningsloven § 21-3 femte ledd om unntak fra nabovarsling gjelder fra
naboer og gjenboere ble varslet etter plan- og bygningsloven § 12-10.
Det kreves ikke nabovarsel for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 9
§ 5-3. Gjennomføringsplan
Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. I den
grad det er relevant for tiltaket skal gjennomføringsplanen inneholde oversikt over ansvarsområder inndelt i
godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av
oppgavene.
Oversikt over inndelingen i ansvarsområder skal følge av gjennomføringsplan i tillegg til de enkelte
ansvarsrettssøknader. Der det er manglende samsvar mellom ansvarsinndelingen i gjennomføringsplanen og de
enkelte søknader om ansvarsrett, går søknadene om ansvarsrett foran.
Ansvarlige foretak skal bistå søker med nødvendig dokumentasjon for utarbeidelse, oppdatering og
sluttføring av gjennomføringsplanen. Gjennomføringsplan skal være oppdatert på grunnlag av
samsvarserklæringer fra de ansvarlige for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæringer og sluttrapport fra
de kontrollerende.
Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om rammetillatelse,
igangsettingstillatelse, endringstillatelse, særskilte ansvarsretter, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Ved
tilsyn kan kommunen kreve innsyn i grunnlagsmaterialet for gjennomføringsplanen, herunder planlegging av
kontroll, kontrollerklæringer, samsvarserklæringer og avviksbehandling.
Ved søknad om ferdigattest skal gjennomføringsplanen vise at tiltaket er fullført og at kontrollen er fullført.
Sluttført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for ferdigattest. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse
skal gjennomføringsplanen vise gjenstående arbeid og kontroll, og tidsplan for ferdigstillelse.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak
Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 og § 20-4 skal inneholde opplysninger som
nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for
kommunens behandling.
For midlertidige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav c skal det i tillegg opplyses om
plasseringens varighet, og søknaden skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om hvordan kravene i
plan- og bygningsloven § 30-5 er ivaretatt.
Opplysninger som er relevante ved søknad er
a) tiltakshaver
b) eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
c) beskrivelse av tiltakets art
d) tiltakets størrelse og grad av utnytting
e) forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8
f) ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter
g) tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for
eventuelle sikringstiltak
h) konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4
i) minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger
j) atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning
k) eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon
l) om det er avholdt forhåndskonferanse
m) tegninger og målsatt situasjonsplan
n) redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel
o) forholdet til andre myndigheter
p) gjennomføringsplan
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 10
q) søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon.
Ved søknad om rammetillatelse, jf. § 6-4, må alle opplysninger som er nevnt i tredje ledd følge søknaden i
den utstrekning de er relevante for tiltaket, med følgende unntak
a) universell utforming og arkitektonisk utforming, jf. tredje ledd bokstav f, skal bare dokumenteres i den
utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen
b) for forhold som gjelder sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf.
tredje ledd bokstav g, er det tilstrekkelig at faren er identifisert og muligheten for sikring er utredet
c) for forhold som atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning, jf. tredje ledd bokstav j, er det
tilstrekkelig at det er dokumentert at nødvendige rettigheter er sikret
d) det er tilstrekkelig å dokumentere hvilke myndigheter tiltaket er avklart i forhold til, jf. tredje ledd bokstav
o
e) søknader og dokumentasjon, jf. tredje ledd bokstav q, kreves for ansvarlig søker og for ansvarlig
prosjekterende for forhold som avklares i rammetillatelsen.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 5-5. Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket
Dokumentasjon som viser oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal
foreligge i tiltaket og være kjent for den ansvarlige i den grad de er relevante for foretakets oppgaver.
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet
skandinavisk språk. Dette gjelder blant annet
a) tillatelsen
b) tegningsmateriale og annet produksjonsunderlag
c) samsvarserklæringer og kontrollerklæringer
d) dokumentasjon for driftsfasen, jf. byggteknisk forskrift kapittel 4
e) dokumentasjon for oppfyllelsen av byggteknisk forskrift kapittel 2 og § 3-1 tredje ledd
f) dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav som nevnt i § 10-2
g) kopi av søknad med tiltakshavers signatur ved bruk av elektronisk søknad, jf. § 5-1 andre ledd
h) avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse, jf.
byggteknisk forskrift § 9-6, § 9-7 og § 9-9.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 6. Kommunens saksbehandling
§ 6-1. Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse etter plan- og bygningsloven § 21-1 skal avklare tiltakets forutsetninger og rammene for
videre saksbehandling.
Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og
vanskelighetsgrad. Forhåndskonferanse kan også brukes for tiltak som er unntatt søknadsbehandling etter planog
bygningsloven § 20-5 til § 20-7.
Forhåndskonferanse avholdes før innsending av søknad. Kommunen kan innkalle berørte fagmyndigheter og
andre berørte til konferansen, eventuelt etter ønske fra tiltakshaver. Kommunen og tiltakshaver eller ansvarlig
søker skal på forhånd være gjensidig orientert om hvem som skal delta.
Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle
ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger
som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Kommunen kan kreve at slike opplysninger gis i nærmere
fastsatt form.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 11
Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner,
infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket,
behov for koordinering med aktuelle myndigheter, jf. § 6-2, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner,
mulighet for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak og
annet av betydning. Kommunen skal opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid.
Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av tiltakshaver
og kommunens representant i forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til
grunn, og danner grunnlag for videre behandling. Referatet skal følge med som saksdokument i den videre
saksbehandlingen.
0 Endret ved forskrifter 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 2 juli 2015 nr. 865. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1
jan 2016).
§ 6-2. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt
Kommunens samordningsplikt etter plan- og bygningsloven § 21-5 omfatter følgende myndigheter:
a) helsemyndighet
b) brannvernmyndighet
c) arbeidsmiljømyndighet
d) vegmyndighet
e) havnemyndighet
f) forurensningsmyndighet
g) Sivilforsvaret
h) jordlovmyndighet
i) friluftsmyndighet
j) kulturminnemyndighet
k) reindriftsmyndighet
l) kirkelig myndighet
m) luftfartsmyndighet
n) bergverksmyndighet
o) jernbanemyndighet.
Søker kan selv forelegge saken for berørte myndigheter.
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6-3. Plassering av tiltak
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering, jf. plan- og bygningsloven § 29-4, og i den utstrekning det er
nødvendig
a) fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte tiltaket
b) oppgi toleransegrensene som gjelder for plasseringen av tiltaket i situasjonsplanen og i marken
(utstikkingen).
§ 6-4. Rammetillatelse
Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte
a) tiltakets art og formål
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming
e) sikkerhet mot fare
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 12
f) forholdet til utvalgte naturtyper
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning
h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon
i) avklaring av forholdet til naboene.
Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.
§ 6-5. (Opphevet)
0 Opphevet ved forskrift 16 juni 2015 nr. 688.
§ 6-6. Rapportering til andre myndigheter
Kommunen skal foreta nødvendig rapportering til andre myndigheter der dette fremgår av annet regelverk, jf.
forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder og forskrift 26. juni
2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften).
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6-7. Mulighet for bruk av ansvarlige foretak i tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4
Tiltakshaver kan kreve at tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven § 20-4 skal forestås av foretak
med ansvarsrett i samsvar med plan- og bygningsloven kapitlene 22 og 23.
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015). Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6-8. Selvbygger
Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn
til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen
gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.
0 Endret ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010).
§ 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett
Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når det ansvarlige foretak
a) i vesentlig grad har unnlatt å ivareta krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som stilles til
funksjonen som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende,
b) har unnlatt å etterkomme pålegg fra kommunen, eller
c) ikke lenger er kvalifisert for oppgaven.
Varsel om tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett skal sendes skriftlig til foretaket. Foretaket
skal gis en frist til å uttale seg som ikke skal være kortere enn 2 uker fra varselet er sendt. Kopi av varsel og
vedtak om tilbaketrekking skal sendes tiltakshaver og ansvarlig søker.
Kommunen kan sette godkjenningen ut av kraft med øyeblikkelig virkning og uten krav om varsel etter andre
ledd, jf. plan- og bygningsloven § 22-4 første ledd tredje punktum, dersom det avdekkes forhold ved det
ansvarlige foretakets gjennomføring som kan medføre betydelig fare for helse, miljø eller sikkerhet.
Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett gjelder inntil foretaket ved ny søknad kan dokumentere
at det forhold ved foretaket som forårsaket tilbaketrekking er rettet, og vilkårene for godkjenning for øvrig er til
stede.
Ved vurdering av tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett på grunnlag av overtredelse og
vurdering av ny godkjenning, skal det tas hensyn til om foretaket har rettet avvik som lå til grunn for
tilbaketrekkingen.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 13
Bestemmelsen gjelder tilsvarende for tilbaketrekking av personlig ansvarsrett for selvbygger.
0 Endret ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010). Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling
§ 7-1. Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling
I tillegg til saksbehandlingsfristene som fremgår av plan- og bygningsloven § 21-7, gjelder følgende
tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling:
a) Forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen 2 uker
b) Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker
c) klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og
senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak.
Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra
bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
d) klagesaker skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker,
herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i
plan- og bygningsloven
e) I klagesak der det er gitt utsatt iverksetting med hjemmel i forvaltningsloven § 42, skal klagen behandles
av klageinstansen innen 6 uker. Dette gjelder uansett om det er kommunen eller klageinstansen som har
besluttet utsatt iverksetting
f) Kommunens godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-
8 skal skje innen 6 uker. Samme frist gjelder for kommunens fastsetting av refusjon etter plan- og
bygningsloven § 18-9.
Dersom søknaden deles opp, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd, gjelder 12-ukersfristen i plan- og
bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd bare for søknad om rammetillatelse og søknad om endring av
rammetillatelse.
0 Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 107 (i kraft 1 juli 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7-2. Beregning av tidsfrister
Frister som følger av § 7-1 og plan- og bygningsloven § 21-7 kan forlenges med den tid som medgår til
feilretting eller supplering av opplysninger.
For avholdelse av forhåndskonferanse gjelder tidsfristen fra anmodning med tilstrekkelige opplysninger er
mottatt, og til forhåndskonferanse er avholdt.
For søknader, herunder søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, gjelder tidsfristen fra søknad
er mottatt og til vedtak er sendt. I de tilfeller kommunen etter plan- og bygningsloven § 21-4 sjette ledd første
punktum har satt som vilkår for å gi tillatelse at gebyr er innbetalt, avbrytes tidsfristen ved at kommunen krever
innbetaling av gebyr.
For kommunens behandling av klage i byggesak gjelder tidsfristen fra klagefristen er utløpt og til saken er
oversendt klageinstansen eller nytt vedtak er sendt.
For avgjørelse i klagesaker gjelder tidsfristen fra klagen er mottatt fra underinstansen og til vedtak i
klagesaken er sendt.
For kommunens godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-
8, gjelder tidsfristen fra det tidspunkt nødvendig materiale er mottatt og til vedtak er sendt.
Tidsfristen for å treffe vedtak etter plan- og bygningsloven § 18-9 om fastsetting av refusjon gjelder fra det
tidspunkt de refusjonspliktiges frist for uttalelse har utløpt og til vedtak er sendt.
0 Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010), 27 jan 2012 nr. 107 (i kraft 1 juli 2012).
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 14
§ 7-3. Kommunens og klageinstansens adgang til ensidig fristforlengelse
For søknad som omfattes av tidsfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd, kan kommunen
i behandlingen av søknaden forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring,
eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter etter plan- og bygningsloven § 21-5. Ny frist skal
meddeles tiltakshaver og ansvarlig søker så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.
For søknad som omfattes av tidsfristen i enten plan- og bygningsloven § 21-7 andre eller tredje ledd, kan
kommunen i særlige tilfeller forlenge fristen. Underretning om ny frist må være sendt søker før utløpet av 3-
ukersfristen.
I klagesaker kan klageinstansen forlenge fristen i særlige tilfeller. Fristen kan forlenges i inntil 4 uker av
gangen. I saker som krever undersøkelse på barmark kan klageinstansen forlenge fristen slik at befaring kan
gjennomføres. Ny frist skal meddeles klagesakens parter så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.
0 Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 107 (i kraft 1 juli 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7-4. Tidsfrister ved søknad som kun gjelder dispensasjon
Følgende tidsfrister gjelder for behandling av søknad som kun gjelder dispensasjon etter plan- og
bygningsloven kapittel 19:
a. søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder
fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting
eller supplering av opplysninger. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og
regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.
Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller
der undersøkelse på barmark er nødvendig.
b. underretning om ny frist må være sendt søker før utløpet av tidligere fastsatt frist.
c. klagesaken skal forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og
senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak.
d. klagesak skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Klageinstansen kan forlenge fristen i særlige
tilfeller. Fristen kan forlenges i inntil 4 uker av gangen. I saker som krever undersøkelse på barmark kan
klageinstansen forlenge fristen slik at befaring kan gjennomføres. Ny frist skal meddeles klagesakens
parter så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.
e. i klagesak der det er gitt utsatt iverksetting med hjemmel i forvaltningsloven § 42, skal klagen behandles
av klageinstansen innen 6 uker.
0 Tilføyd ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7-5. Tidsfrist for statlige og regionale myndigheters saksbehandling
Statlige og regionale myndigheter må avgi uttalelse eller fatte vedtak innen 4 uker fra oversendelse. Dette
gjelder både ved søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller
planbestemmelser og ved søknad som kun gjelder dispensasjon. I særlige tilfeller kan kommunen forlenge
fristen for disse myndigheter før denne er utløpt.
0 Tilføyd ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7-6. Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse
Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal
kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides.
Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-
3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist
overskrides.
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 7-4.)
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 15
Kapittel 8. Ferdigstillelse
§ 8-1. Ferdigstillelse av tiltak
Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og
bygningsloven § 21-10 foreligger. Følgende søknadspliktige tiltak skal ikke avsluttes med ferdigattest:
a) Opprettelse av ny eiendom, festegrunn eller arealoverføring etter plan- og bygningsloven § 20-1 første
ledd bokstav m
b) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd
bokstav c som ikke skal brukes til varig opphold
c) Skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er
overlevert byggverkets eier.
Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket
har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan utstede midlertidig
brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.
Der det kreves gjennomføringsplan, jf. § 5-3, skal denne vedlegges søknad om ferdigattest og midlertidig
brukstillatelse. Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-
7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest.
Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker senest
ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og
dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført. Dokumentasjon om tiltakets plassering skal enten skje
ved innmålte koordinatverdier eller ved inntegning på tidligere godkjent situasjonsplan.
For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med
30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:
a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant
fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med
byggetillatelsen, eller
b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har
gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.
Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at
bestemmelsen kan benyttes.
0 Endret ved forskrift 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold
Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i
byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal
overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.
Tredje del. Godkjenning og ansvar
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 9. Godkjenning av foretak
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-1. Godkjenning
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 16
Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende,
utførende eller kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett, skal oppfylle kravene i forskriftens tredje del
(Godkjenning og ansvar).
Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem
og de samlede kvalifikasjoner i foretaket.
Sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og
kontrollerende.
Lokal godkjenning for ansvarsrett er obligatorisk for alle funksjoner for tiltak etter plan- og bygningsloven §
20-1. Lokal godkjenning for ansvarsrett er obligatorisk for alle funksjoner for tiltak etter plan- og
bygningsloven § 20-1. Dette gjelder likevel ikke dersom foretaket har relevant sentral godkjenning for det
aktuelle tiltak, jf. pbl. § 22-3 andre ledd. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig med tildeling av ansvarsrett, jf.
pbl. § 23-3 første ledd første punktum.
Der foretaket ikke har sentral godkjenning, skal kommunen ved behandlingen av lokal godkjenning for
ansvarsrett gjenbruke tidligere innsendt dokumentasjon etter § 9-2, § 10-2 og kapittel 11. Ved vesentlige
endringer av innholdet i dokumentasjonen som kan være av betydning for godkjenningen, har foretaket ansvar
for å opplyse kommunen om dette og sende inn revidert dokumentasjon.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013), 2 feb 2013 nr. 148. Endres
ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-2. Foretak og andre som kan gis godkjenning
Godkjenning kan kun gis til foretak som skal godkjennes for ansvarsrett, herunder også etater og andre
offentlige organer.
Foretak skal være registrert i Foretaksregisteret. Foretak fra annen EØS-stat som ikke er registrert i
Foretaksregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en
EØS-stat.
Foretak fra land omfattet av WTO-avtalen kan få godkjenning for ansvarsrett ved å dokumentere at det
oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningslovens.
Det kan gis lokal godkjenning for ansvarsrett som selvbygger etter § 6-8.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-3. Fastsettelse av tiltaksklasser
Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på
kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.
Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde.
Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker.
§ 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser
Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og
vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og
sikkerhet.
Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av
a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller
b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av
a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for
helse, miljø og sikkerhet, eller
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 17
b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.
Kapittel 10. Krav til foretakenes system
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner
Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller
med hjemmel i plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og omfang være tilpasset foretaket og
tilhørende godkjenningsområde. Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal systemet være tilpasset
ansvarsområdet. Av systemet skal følgende fremgå:
a) Organisasjonsplan, jf. § 1-2 første ledd bokstav e
b) Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres
c) Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12
d) Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante
krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf.
§ 1-2 bokstav c, og ved lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår
oppfylles i tiltaket
e) Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel
i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde
f) Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
g) Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring
av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt.
Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav
Foretak eller andre skal ved søknad om godkjenning for ansvarsrett skriftlig, og på en oversiktlig måte,
synliggjøre at det oppfyller krav til system og rutiner som angitt i § 10-1. Dokumentasjonen kan kreves
fremlagt i en nærmere angitt form som viser hvordan kravene er ivaretatt, jf. § 5-1 tredje ledd.
Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket redegjøre for at det har tilstrekkelige
kvalifikasjoner til å løse de oppgavene det påtar seg i tiltaket. I tillegg må foretaket redegjøre for at
kvalitetssikringen er tilpasset det aktuelle tiltaket. Kravet til redegjørelse gjelder ikke ved tildeling av
ansvarsrett etter § 9-1 femte ledd, andre og tredje setning.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 9 juni
2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis
§ 11-1. Kvalifikasjonskrav
I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede
kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet slik det fremgår av organisasjonsplanen etter
§ 10-1 første ledd bokstav a, jf. § 1-2 første ledd bokstav c, herunder at det benyttes nødvendige og relevante
faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid innenfor det omsøkte godkjenningsområdet ivaretas i samsvar med
krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
I søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket vise at det i tiltaket benyttes nødvendige og
relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 18
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas, jf. § 10-2 andre ledd. Bestemmelsen kommer ikke til
anvendelse ved tildeling av ansvarsrett etter § 9-1 femte ledd, andre og tredje setning.
Kontrollforetak må ha relevante faglige kvalifikasjoner innenfor det omsøkte godkjenningsområdet, dvs. hhv.
prosjektering og/eller utførelse i tillegg til kontroll.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 9 juni
2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-2. Krav til praksis for de enkelte funksjonene
Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker må kunne dokumentere at det har personell med relevant
praksis fra utførelse eller fra prosjektering, samordning samt utforming av søknad med underlag, for tiltak i
samme eller høyere tiltaksklasse.
Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig prosjekterende må kunne dokumentere at det har personell med
relevant praksis fra prosjektering innen eget fagområde.
Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig utførende må kunne dokumentere at det har personell med
relevant praksis fra utførelse innen eget fagområde.
Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende må kunne dokumentere at det har personell med
relevant praksis fra det omsøkte kontrollområdet, dvs. hhv. prosjektering og/eller utførelse i tillegg til kontroll.
Ved lokal godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 kan kravet til praksis for ansvarlig søker og ansvarlig
prosjekterende bortfalle ved relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad.
0 Endret ved forskrift 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012). Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-3. Opplysninger som skal fremlegges ved søknad om godkjenning for ansvarsrett
Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning
og praksis redegjøres for i organisasjonsplan, jf. § 11-1 første ledd.
Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket redegjøre for at det brukes tilstrekkelige
kvalifikasjoner i tiltaket. Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett, der det ikke foreligger sentral
godkjenning for ansvarsrett, skal foretaket redegjøre for utdanning og praksis.
Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett, og søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett der det
ikke foreligger sentral godkjenning for ansvarsrett, skal foretaket dokumentere praksis ved oversikt over
referanseprosjekter eller på annen måte.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-4. Vurdering av utdanning og praksis
Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets
kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte
godkjenningsområdet. Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal det legges vekt på en vurdering av
om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte
ansvarsområdet.
Ved søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal det ved vurdering av relevant praksis legges
vekt på om foretakets praksis er oppdatert, praksisens varighet, tilknytning til godkjenningsområdet og om
praksis har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og
bygningsloven.
Utdanning og praksis fra annen EØS-stat skal aksepteres på lik linje med norsk.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-5. Vurdering av utdanning og praksis
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 19
0 Tilføyes ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 12. Ansvar
§ 12-1. Tiltakshavers ansvar
Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i
ansvarsrettene. Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr til kommunen. Kommunen kan i
alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver.
Der tiltakshavers ansvar ikke videreføres til ansvarlige foretak, jf. plan- og bygningsloven § 23-1 andre ledd,
har han ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i planog
bygningsloven. Ansvaret omfatter blant annet
a) ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens innhold for øvrig
b) ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, jf. § 5-3, og for
søknad om ferdigattest.
Der tiltakshaver er godkjent som selvbygger etter § 6-8, er han ansvarlig for de deler av tiltaket der det ikke
benyttes foretak med selvstendig ansvarsrett.
Tiltakshaver har ansvar for at det iverksettes kontroll der dette kreves etter § 14-2, § 14-3 eller § 14-4.
0 Endret ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010).
§ 12-2. Ansvarlig søkers ansvar
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for
a) å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det
b) å varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse
for hvordan merknadene er håndtert, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 og § 21-3
c) at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger
som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf.
§ 5-4, herunder tiltakets plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding og oppdatering av
gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til tiltaksklasser for fagområdene, jf. § 9-4
om tiltaksklasser og § 5-3 om gjennomføringsplan
d) å identifisere og avklare ansvarsområdene for de ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og
igangsettingstillatelse, og sende inn nødvendige søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett. Ansvarlig
søker har ansvar for at nødvendige underskrifter foreligger fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak.
Ansvarlig søker skal melde fra til kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter
e) å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og
innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall
f) å påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført, jf. plan- og bygningsloven § 28-2
g) å påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak og ansvaret for slik samordning ikke
er særskilt angitt i gjennomføringsplanen eller ansvarsrettssøknadene
h) å motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak, og sende søknad ved
søknadspliktige endringer i tiltaket
i) å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig
prosjekterende og ansvarlig utførende, og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og
utførelse
j) å søke om ferdigattest, jf. § 8-1
k) å identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og å angi
tidspunkt for ferdigstillelse dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse
l) å legge til rette for kommunalt tilsyn
m) å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter § 8-2 foreligger, og overlevere denne til
eier mot kvittering.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 20
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for
a) at prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 2 og er
tilstrekkelig grunnlag for utførelsen, samt at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til forskrift
om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk dersom prosjekterende står for valg av produkt
b) å utarbeide situasjonsplan, og sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket gis korrekt
plassering på situasjonsplanen
c) at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
d) at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for nødvendige
sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 28-2, samt foreta slik prosjektering
e) koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende
f) å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll
innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet prosjektering
g) underleverandør (underkonsulent) uten egen ansvarsrett
h) å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold
i) å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og
vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne
overleveres til ansvarlig søker.
j) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske
krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er
valgt for å lukke avviket.
0 Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010), 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft
1 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1579 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for
a) at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med produksjonsunderlaget, og at eventuelle vilkår som følger
av tillatelse eller særskilte krav til utførelsen gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt
b) at tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen
c) at det foreligger produktdokumentasjon der utførende står for valg av produkt og at anvisninger for
innbygging, montasje mv. for produkter foreligger og følges
d) å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for
faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering
e) å gjennomføre prosjekterte sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 28-2, og melde fra til ansvarlig
søker om nødvendig behov for sikringstiltak som ikke er prosjektert
f) å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig utførende
g) å melde fra til ansvarlig søker der utførende oppdager at prosjekteringen er mangelfull, motstridende eller
feilaktig etter krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
h) å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, samt å tilrettelegge for eventuell kontroll
innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet utførelse, og foreslå for
ansvarlig søker tidspunkt for ferdigstillelse av gjenstående arbeider som grunnlag for søknad om
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
i) underleverandør (underentreprenør) uten egen ansvarsrett
j) å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold
k) å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 21
vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne
overleveres til ansvarlig søker.
l) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske
krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er
valgt for å lukke avviket.
0 Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010), 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft
1 jan 2013).
§ 12-5. Ansvarlig kontrollerendes ansvar
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-7 har ansvarlig kontrollerende ansvar for
a) å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll
b) å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og
kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og
hvordan avvikene er behandlet
c) å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven,
og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes
d) melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til
kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket
e) å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er
flere ansvarlig kontrollerende
f) underleverandør (underkontrollør) uten egen ansvarsrett.
Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Kontrollerende har
ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse.
0 Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010), 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft
1 jan 2013).
§ 12-6. Særskilte bestemmelser om ansvar
Når ansvarlig foretaks ansvar opphører, skal det melde fra til ansvarlig søker, som skal melde fra til
kommunen. Foretaket skal sikre dokumentasjon for det arbeidet som er utført fram til opphør innenfor sitt
ansvarsområde, herunder samsvarserklæringer og kontrollerklæringer, og ivareta grensesnitt mot nytt ansvarlig
foretak. Nytt ansvarlig foretak skal i søknad om ansvarsrett klargjøre det ansvaret dette foretaket påtar seg. Ved
opphør av ansvar kan kommunen gi det ansvarlige foretaket pålegg om retting eller utbedring innenfor
ansvarsområdet.
Ansvarlig foretak skal oppbevare dokumentasjon for oppfyllelse av sin ansvarsrett i 5 år etter at ferdigattest
er utstedt.
Et ansvarlig foretak kan påta seg ansvar for underleverandør, altså underkonsulent (prosjektering),
underentreprenør (utførelse) eller underkontrollør. Det ansvarlige foretak har fullt ansvar for
underleverandøren, og ansvarsrett og sentral godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake på grunn av feil
underleverandøren gjør. Ansvaret omfatter også oppfyllelse av pålegg. Ansvarlig foretak skal sørge for at
foretakets kvalitetssikring og kompetanse i tiltaket gir tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre det aktuelle
tiltaket.
Ulovlige forhold etter regler gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal meldes til kommunen.
Ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende skal melde fra til ansvarlig søker
og/eller tiltakshaver, og til kommunen dersom forholdet ikke blir rettet.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 22
§ 13-1. Organ for sentral godkjenning for ansvarsrett
Direktoratet for byggkvalitet administrerer ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett,
herunder registeret over foretak med sentral godkjenning, jf. § 13-7, og innehar i tillegg sekretariatsfunksjonen
for klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett. Direktoratet for byggkvalitet behandler saker om
sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 22-1 og § 22-2 og denne forskrift.
Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak, og kan i den forbindelse kreve
fremlagt dokumentasjon som nevnt i kap. 9, 10 og 11. Dokumentasjon kan også kreves fremlagt av
klagenemnda for sentral godkjenning.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620.
§ 13-2. Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett
Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett sendes skriftlig til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden
skal vedlegges dokumentasjon som viser at kravene i denne forskriften er oppfylt, jf. kap. 9, 10 og 11. Søknad
og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges en oversettelse til ett av disse
språkene.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620.
§ 13-3. Saksbehandlingsfrist for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett
For søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven kap. 22 skal
saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være 4 uker.
Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for
den sentrale godkjenningsordningen.
§ 13-4. Godkjenningens varighet – Fornyelse
Sentral godkjenning for ansvarsrett gis for tre år av gangen.
Søknad om fornyelse sendes til Direktoratet for byggkvalitet innen to måneder før utløpet av
godkjenningsperioden. Oversittes denne fristen kan det kreves innsendt søknad etter § 13-2.
Sentral godkjenning for ansvarsrett fornyes dersom foretaket dokumenterer at det tilfredsstiller de krav som
på fornyelsestidspunktet er gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ved søknad om fornyelse kan
Direktoratet for byggkvalitet foreta en ny vurdering, der det også legges vekt på tidligere mottatt
dokumentasjon.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620.
§ 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen søker i tiltaksklasse 1, 2 og 3.
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende
områder:
a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
b) Arkitektur
c) Utearealer og landskapsutforming
d) Oppmålingsteknisk prosjektering
e) Brannkonsept
f) Geoteknikk
g) Konstruksjonssikkerhet
h) Bygningsfysikk
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 23
i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner
j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg
l) Løfteinnretninger
m) Lydforhold og vibrasjoner
n) Miljøsanering
o) Brannalarm, nødlys og ledesystem.
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen utførende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende
områder:
a) Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
b) Innmåling og utstikking av tiltak
c) Grunnarbeid og landskapsutforming
d) Plasstøpte betongkonstruksjoner
e) Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
f) Murarbeid
g) Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
h) Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
i) Taktekkingsarbeid
j) Arbeid på bevaringsverdige byggverk
k) Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem
l) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner
m) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
n) Løfteinnretninger
o) Riving og miljøsanering.
Det kan gis sentral godkjenning samlet for funksjonene ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig
utførende for følgende arbeider:
a) Våtromsarbeid.
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3
for følgende områder:
a) Overordnet ansvar for kontroll
b) Våtrom (i boliger)
c) Lufttetthet (i nye boliger)
d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)
f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3).
0 Endret ved forskrifter 3 nov 2011 nr. 1100 (i kraft 1 jan 2012), 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012).
§ 13-6. Tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett
Sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake når vilkårene i plan- og bygningsloven § 22-2
foreligger eller foretaket gjennom sin praksis har vist at det ikke oppfyller de krav til pålitelighet og dugelighet
som er nødvendige for å anses kvalifisert for godkjenning.
Alvorlig overtredelse etter plan- og bygningsloven § 22-2 kan omfatte forhold som kan føre til
overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav a til g og bokstav j, unnlatelse av å
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 24
etterkomme særskilt pålegg eller forbud gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og unnlatelse av å
følge opp henvendelser som gjelder tilsyn.
Ved vurdering av tilbaketrekking på grunnlag av overtredelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og
bygningsloven, og om ny godkjenning skal gis, skal det legges vekt på om feilen eller mangelen i tiltaket er
rettet.
Varsel om tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett skal sendes skriftlig til foretaket. Foretaket
skal gis en frist på minst 2 uker fra varselet er sendt til å uttale seg.
Før søker, prosjekterende og utførende foretak kan få tilbake sentral godkjenning for ansvarsrett skal det, i
tillegg til det som fremgår av plan- og bygningsloven § 22-2 andre ledd, være dokumentert at det er foretatt
gjennomgang av styringssystemet og at nødvendige tiltak er iverksatt for å hindre gjentakelse av avvik fra krav
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, samt at styringssystemet er i bruk.
Før kontrollforetak kan få tilbake sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende, skal det, i tillegg til det
som fremgår av kravene i plan- og bygningsloven § 22-2 andre ledd, være dokumentert at det er foretatt
endringer i styringssystemet for å hindre gjentakelse. I de første 12 månedene etter at sentral godkjenning er gitt
tilbake, skal foretaket rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om tildelte ansvarsretter og dokumentere at
systemet er i bruk.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 13-7. Register over foretak med sentral godkjenning
Register over foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett, skal inneholde opplysninger om foretakets
identifikasjon, godkjenningsområde og godkjenningens varighet.
Registeret kan i tillegg til opplysningene i første ledd, inneholde oversikt over endringer i registeret, herunder
nye og utmeldte foretak, advarsler og tilbaketrukne sentrale godkjenninger. Offentliggjøring av advarsel og
tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett skal ikke skje før eventuelle klager er avgjort, eller
klagefristen har gått ut.
Registeret skal på hensiktsmessig måte være tilgjengelig for brukere og publikum.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 13-8. Gebyr for sentral godkjenning
For sentral godkjenning for ansvarsrett skal det betales et gebyr som skal dekke kostnadene knyttet til den
sentrale godkjenningsordningen. Følgende gebyrer kan fastsettes:
a) Behandlingsgebyr for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett.
b) Årsgebyr for å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett.
c) Gebyr for behandling av søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett.
Gebyrene etter første ledd fastsettes av departementet. Gebyrene kan differensieres i forhold til funksjon og
antall godkjenningsområder.
0 Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 13-9. Klage. Klagenemnd
Vedtak om sentral godkjenning for ansvarsrett, herunder vedtak om tilbaketrekking, kan påklages av parter
og andre med rettslig klageinteresse.
Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning
for ansvarsrett truffet av Direktoratet for byggkvalitet.
Klagenemnda skal bestå av totalt syv medlemmer. Nemndas leder skal være jurist. Videre skal det være seks
medlemmer med en representant fra hver av følgende grupperinger:
a) søkere og prosjekterende
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 25
b) kontrollerende
c) utførende bygg og anlegg
d) utførende bygg og anlegg, arbeidstakersiden
e) brukerinteresser på tiltakshaversiden
f) brukerinteresser i det offentlige.
Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer. Medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av
departementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser.
Klagenemnda er vedtaksfør når fem medlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages.
Funksjonstiden for klagenemndas medlemmer og varamedlemmer er tre år. Medlemmer og varamedlemmer
kan gjenoppnevnes for ytterligere én periode.
Klagenemnda kan i samråd med sekretariatet innhente sakkyndig bistand.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
Fjerde del. Kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyr
Kapittel 14. Kontroll av tiltak
§ 14-1. Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak
Kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som
kontrolleres.
Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Dette
skal bekreftes i ansvarsrettssøknaden, og gjelder i forhold til de foretak som prosjekterer eller utfører arbeidet
som skal kontrolleres.
Der det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal det beskrives i ansvarsrettssøknaden, og
kommunen skal avgjøre om ansvarsrett kan gis. Kommunen skal avslå søknad om ansvarsrett dersom den
finner at det er så sterk tilknytning at det kan påvirke kontrollen, eller at uavhengigheten på andre måter ikke er
tilstrekkelig.
0 Endret ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-2. Obligatoriske krav om uavhengig kontroll
Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging
av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b,
og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Ansvarlig
kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder
utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og
at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.
I tillegg til uavhengig kontroll etter første ledd skal det også gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med
§ 14-7 for følgende oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3:
a) Bygningsfysikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til energieffektivitet og
detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, tak og terrasser, og kontrollkravet for
utførelse begrenses til byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, og at dette er gjennomført og dokumentert som
prosjektert
b) Konstruksjonssikkerhet, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til risiko for sammenbrudd i
hovedbæresystem, herunder prosjekteringsgrunnlaget, lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper, og
kontrollkravet for utførelse begrenses til at hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som
prosjektert, herunder at valgte materialer har egenskaper som bestemt i prosjekteringen
c) Geoteknikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til kontroll av at det er gjort kvalifisert
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 26
undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse, og kontrollkravet
for utførelse begrenses til at geotekniske oppgaver er gjennomført og dokumentert som prosjektert,
herunder at de er fulgt opp og rapportert slik som anvist av prosjekterende
d) brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetskonsept.
Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant, gjeldende Norsk
Standard med kontrollanvisninger (eller likeverdig europeisk standard) begrenses kontrollkravet til kontroll av
at standardens anvisninger er fulgt.
0 Endret ved forskrifter 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 14-3. Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering
Kommunen kan etter en konkret vurdering av tiltaket stille krav om uavhengig kontroll også for forhold som
ikke faller inn under § 14-2, når det på grunnlag av planbestemmelser, forhåndskonferanse,
søknadsbehandlingen eller ved tilsyn anses å foreligge forhold som gjør det nødvendig med kontroll for å sikre
kvalitet i det ferdige byggverket.
Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll av forhold som gjenstår etter gitt midlertidig
brukstillatelse, jf. § 8-1 sjette ledd bokstav a.
0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015).
§ 14-4. Tidsavgrensede krav om uavhengig kontroll
(ikke gitt)
§ 14-5. Unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre helt eller delvis unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll
etter § 14-2, når kontroll er unødvendig for å sikre at tiltaket er i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Unntak fra kravet om uavhengig kontroll skal fremgå av
tillatelsen.
§ 14-6. Gjennomføring av uavhengig kontroll etter § 14-2 første ledd og annen uavhengig kontroll i
tiltaksklasse 1
Kontrollen skal gjennomføres på fagområder i henhold til § 14-2 første ledd og § 14-3 og i overensstemmelse
med ansvaret til ansvarlig kontrollerende etter § 12-5. Kontrollområdet skal angis i gjennomføringsplanen og
beskrives i søknad om ansvarsrett for kontroll.
Ansvarlig kontrollerende skal
a) kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres
innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at
disse er fulgt og dokumentert
b) kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering, jf. § 14-2 første ledd, og foreta en enkel kontroll av
at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon
for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene
c) kontrollere at avvik lukkes, enten ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av
samsvar med krav. Der avvik ikke lukkes, skal det gis melding om dette, jf. § 12-5 bokstav d.
Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent
bransjestandard eller norm, begrenses kontrollkravet til kontroll av at bransjestandardens eller normens
anvisninger er fulgt.
0 Endret ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-7. Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 27
Kontrollen skal gjennomføres på fagområder i henhold til med § 14-2 andre ledd og § 14-3 og i
overensstemmelse med ansvaret til ansvarlig kontrollerende etter § 12-5. Kontrollen skal angis i
gjennomføringsplanen og beskrives i søknad om ansvarsrett for kontroll.
Der kontrollen berører flere fagområder skal den ha fokus på grensesnitt mellom fagområdene og
ansvarsområdene.
I kontroll av prosjektering skal det kontrolleres
a) at ansvarlig prosjekterendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal
utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og
bygningsloven, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert
b) at utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering
c) at detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen
d) kontrollere at avvik lukkes ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar
med tekniske krav. Der avvik ikke lukkes, skal det gis melding om dette, jf. § 12-5 bokstav d.
I kontroll av utførelse skal det kontrolleres
a) at ansvarlig utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres
innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at
rutinene og kravene er fulgt og dokumentert
b) at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen og at tiltaket blir utført i henhold til
produksjonsunderlaget
c) at nødvendig produktdokumentasjon er tilgjengelig, og at produktene brukes i samsvar med
forutsetningene
d) kontrollere at avvik lukkes ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar
med tekniske krav. Der avvik ikke lukkes skal det gis melding om dette, jf. § 12-5 bokstav d.
Kontrollen av prosjekteringen etter tredje ledd bokstav b og c og utførelsen etter fjerde ledd bokstav b, skal
tilpasses den dokumenterte kvalitetssikringen. Ved godt gjennomført og dokumentert kvalitetssikring, kan
kontrollen av prosjekteringen og utførelsen forenkles.
0 Endret ved forskrifter 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013), 2 feb 2013 nr. 148. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1
jan 2016).
§ 14-8. Sluttkontroll
Ansvarlig kontrollerende skal ved sluttkontroll vise at kontrollområdene i tiltaket oppfyller krav gitt i eller
med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvarlig kontrollerende skal påse at kontrollen er dokumentert, at alle
avvik er bekreftet lukket, og at dette er meldt til ansvarlig søker som grunnlag for sluttføring av
gjennomføringsplanen.
Ansvarlig kontrollerende skal dokumentere at kontrollen er utført tilfredsstillende ved en sluttrapport som
vedlegg til kontrollerklæringer. Sluttrapporten for kontrollen skal inneholde en oppsummering av
kontrollarbeidet med en kort beskrivelse av hva som er kontrollert, hvilke avvik som er funnet og at disse er
lukket. Rapporten skal sendes til ansvarlig søker. Hvis tiltaket ikke har ansvarlig søker, skal rapporten sendes til
tiltakshaver.
§ 14-9. Unntak fra krav om kontroll i særlige tilfeller
For tiltak der det er krav om uavhengig kontroll og kommunen ikke har ansett kontroll som unødvendig, jf. §
14-5, kan kommunen frem til 1. januar 2014 helt eller delvis unnta fra kravet til uavhengig kontrollerende i
særlige unntakstilfeller så fremt et slikt unntak ikke vil medføre økt fare for helse, miljø og sikkerhet.
Tiltakshaver må fremlegge skriftlig dokumentasjon som viser at:
– det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak,
– et obligatorisk krav om at uavhengig kontroll skal gjennomføres av et ansvarlig kontrollforetak vil føre til
unødvendig tidstap,
– merkostnadene ved et slikt tidstap vil bli uforholdsmessig høye og
– kvaliteten i tiltaket likevel vil bli oppfylt.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 28
Kommunen kan ved anvendelsen av bestemmelsen kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for
å ta stilling til om unntak kan gis. Tiltakshaver har det endelige ansvaret for at kvaliteten i tiltaket er oppfylt, jf.
pbl. § 23-1. andre ledd andre punktum.
Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse på kontroll av brannsikkerhet.
0 Tilføyd ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013).
§ 14-10. Forlengelse av sentral godkjenning for kontroll
Der det etter denne forskrift § 20-2 første ledd tredje punktum er gitt sentral godkjenning for ansvarlig
kontrollerende, kan godkjenningen søkes forlenget med varighet frem til 1. januar 2014.
0 Tilføyd ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013). Endret ved forskrift 2 feb 2013 nr. 148.
Kapittel 15. Kommunens tilsyn
§ 15-1. Strategi for tilsyn. Rapportering
Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det bl.a. tas stilling
til
a) målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet
b) organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetansebehov,
ressursbruk og finansiering
c) utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og
innsatsområder.
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i
forhold til strategien.
§ 15-2. Tilsynsrapporter
Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i den grad det er
relevant, gi opplysninger om
a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket
b) foretak og ansvar i byggesaken
c) observasjoner under tilsynet
d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt
e) fremlagt dokumentasjon
f) kommunens vurdering av forholdet
g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen
h) frist for lukking av avvik.
Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken. Dersom
tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett, skal kopi av rapporten sendes til
Direktoratet for byggkvalitet.
Tilsynsrapport er ikke nødvendig ved innhenting av supplerende opplysninger i forbindelse med
søknadsbehandling.
Det kan lages fellesrapport ved flere enkle tilsyn.
0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620.
§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 29
Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2013, la følgende inngå i kommunens prioriterte
tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:
– At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket
– At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket.
Kommunen skal i en ny periode på 2 år fra 1. januar 2016, la følgende inngå i kommunens prioriterte
tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:
– At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. tredje del. Godkjenning og ansvar
– At krav til produktdokumentsjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av byggevarer
(DOK).
Ved utløpet av hver 2-årsperiode skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne
bestemmelsen til departementet.
0 Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 865. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 2 juli
2015 nr. 865).
Kapittel 16. Overtredelsesgebyr
§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme
overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av
angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.
a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. § 20-2 og § 20-4 uten
at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven
2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i planog
bygningsloven
3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.
b) Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til bruksendring,
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, eller er i strid med vilkårene i
slike tillatelser, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven
2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med øvrige krav gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven, eller bruken kan føre til personskade, alvorlig materiell skade eller
skade for miljøet
3. inntil kr 200 000 der bruken har ført til, eller ved stor mulighet for at den kunne ført til personskade,
alvorlig materiell skade eller skade for miljøet.
c) Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §
20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv. samt plan,
plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8
2. inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for plassering mv. samt plan,
plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 som ikke er mindre
3. inntil kr 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre til personskade,
alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved vesentlige avvik fra plan, plankrav og
forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8.
d) Den som forestår søknad, prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og
bygningsloven § 20-1, uten at arbeidet blir utført av ansvarlige foretak som påkrevet i § 20-3, ilegges
gebyr:
1. inntil kr 10 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 30
2. inntil kr 50 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak, og prosjektering mangler
eller det er feil i prosjekteringen eller utførelsen.
e) Den som ikke utfører uavhengig kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i
plan- og bygningsloven og gitte tillatelser, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som kunne med føre at feil i
prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket
2. inntil kr 50 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som medførte eller kunne
medføre at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket
3. inntil kr 200 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll, og unnlatelsen medførte at
alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket, og denne medførte personskade, avvik fra
tillatelse, materiell skade eller skade for miljøet.
f) Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg i tilfellene som nevnt i plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav
g til l, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr 50 000 etter
bokstav c, og kommunen ikke krever tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 32-5
2. inntil kr 50 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr 200 000
etter bokstav c nr. 3.
g) Den som utfører eller lar utføre tiltak og virksomhet som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd i
strid med et klart forbud eller påbud i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan
2. inntil kr 100 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan som har
ført til, eller gir stor mulighet for at det kan føre til, personskade, vesentlig materiell skade eller skade
for miljøet.
h) Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører mindre avvik eller
ulempe
2. inntil kr 50 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører større avvik eller
ulempe
3. inntil kr 100 000 ved forfalskning av underskrift eller dokumentasjon.
Foretak og privatpersoner kan ilegges høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i første ledd ved særlig alvorlige
overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 16-2 første, tredje, fjerde og
femte ledd.
Overtredelsesgebyr ilagt en privatperson eller et foretak kan uansett ikke overstige kr 400 000 for ett tiltak,
verken for én overtredelse eller sammenlagt for flere overtredelser.
0 Endret ved forskrifter 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 2 juli 2015 nr. 865. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1
jan 2016).
§ 16-2. Utmåling av overtredelsesgebyr
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på
om eventuelt pålegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges
vekt på om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i planog
bygningsloven.
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtrederen ved gjentatte
anledninger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr.
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtredelsen bidrar til
økonomisk gevinst, herunder om overtredelsen medfører at tiltaket eller eiendommen får en markert høyere
økonomisk verdi.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 31
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtredelsen er gjort i vinnings
hensikt. Ved vurderingen vektlegges om overtredelsen er gjort av profesjonelle aktører.
Det kan legges vekt på om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.
0 Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 865.
§ 16-3. Forholdet til straffebud i andre lover
I saker som gjelder personskade eller alvorlig fare for personskade, miljøkriminalitet eller skade som rammes
av bestemmelser i annet lovverk, plikter kommunen å varsle påtalemyndigheten om saken før
overtredelsesgebyr ilegges.
Femte del. Diverse bestemmelser
Kapittel 17. Refusjon
§ 17-1. Planer på kart og dokumentasjon
Tiltakshaver skal sørge for at det utarbeides en oversikt over hver enkelt refusjonspliktig eiendom med
angivelse av refusjonspliktig areal og antatt tillatt utnytting, og oppgi hvordan grunnlaget for beregningen har
fremkommet. Det skal oppgis hvorfor de enkelte eiendommer anses å være refusjonspliktige.
Det refusjonsberettigede tiltaket skal inntegnes på kart i målestokk 1:1000. Kommunen kan kreve annen
målestokk.
Plan over refusjonsenheten skal vise hele det refusjonsberettigete tiltaket.
§ 17-2. Kostnadsoverslag over refusjonsenheten
Tiltakshaver skal utarbeide et kostnadsoverslag for hver refusjonsenhet. Det skal utarbeides separate
kostnadsoverslag for vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg. Betjener refusjonsberettiget vei-, vannforsyningsog
avløpsanlegg de samme eiendommene, kan det utarbeides et samlet kostnadsoverslag.
Det skal fremgå av dokumentasjonen at overvannsledning som i hovedsak betjener veianlegget, er kalkulert
sammen med veianlegget. Der overvannsledning dels betjener byggeområdet og dels veianlegget, skal
dokumentasjonen vise en skjønnsmessig fordeling på veianlegg og avløpsanlegg.
Bygges et vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg med større dimensjoner enn fastsatt i plan- og
bygningsloven § 18-1, skal dokumentasjonen vise et forholdsmessig redusert kostnadsoverslag.
Kostnadsoverslaget skal oppdeles i følgende tilfeller:
a) Deles refusjonsenheten etter plan- og bygningsloven § 18-4 første ledd andre punktum, skal tiltakshaver
utarbeide eget overslag for hver refusjonsenhet
b) Overstiger en eller flere strekninger maksimumsbredde eller maksimal dimensjon fastsatt i plan- og
bygningsloven § 18-1, skal tiltakshaver utarbeide eget overslag for disse.
§ 17-3. Tekniske planer
Tiltakshaver skal utarbeide tekniske planer som underbygger kostnadsoverslaget. Skråningsutslag med
skjæring og fylling og eventuelle støttemurer skal vises.
Tekniske planer for veianlegg skal vise veilegemets oppbygging, kurvatur, stigningsforhold, slukplan og
overvannshåndtering, brannkummer, stikkrenner, rør og belysning mv.
Tekniske planer for vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg skal vise grøftens typiske snitt og hvordan vann-,
avløp- og eventuelle overvannsledninger legges i forhold til hverandre. Isolasjon mot frost og eventuell plass
for pumpestasjoner skal vises.
Der det refusjonsberettigede tiltaket gjelder opparbeidelse av fellesarealer etter plan- og bygningsloven § 18-
2, skal tekniske planer vise hvordan kravene i reguleringen blir oppfylt.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 32
§ 17-4. Forslag til fordeling av utgifter
Tiltakshaver skal, på bakgrunn av areal og tillatt utnytting på den enkelte berørte eiendom, sette opp et
forslag til fordeling av utgiftene. Der kommunestyret har fastsatt andre faktorer for kostnadsfordeling skal disse
benyttes.
Forslag til fordeling etter første ledd skal vise enhetspris pr. kvadratmeter grunnareal og pr. kvadratmeter
bruksareal. Er kostnadsoverslaget redusert som vist etter § 17-2 andre eller tredje ledd, skal det oppgis redusert
enhetspris. Det beløp som ikke inngår i fordelingen skal også oppgis. Det skal oppgis enhetspriser for hvert
kostnadsoverslag som skal utarbeides etter § 17-2.
Forslag til fordeling skal angi antatt verdiøkning for hver refusjonspliktig eiendom.
§ 17-5. Berørte grunneiere og festere
De berørte grunneiere og festere skal få tilsendt materialet etter § 17-1, § 17-2 og § 17-4 til uttalelse sammen
med en kort redegjørelse for reglene om refusjon. Varsel skal skje ved rekommandert sending eller
dokumenteres ved kvittering fra mottaker. De berørte grunneiere og festere kan kreve å få se tekniske planer
etter § 17-3.
Når uttalelsene etter første ledd er mottatt skal tiltakshaver foreta de endringer uttalelsene gir grunnlag for,
før materialet sendes kommunen. Gir uttalelsene grunnlag for å gjøre endringer i kretsen av de refusjonspliktige
eller andre endringer som i ikke ubetydelig grad får virkning for en eller flere refusjonspliktige, skal det sendes
nytt varsel.
Ved nytt varsel skal partene få tilsendt de dokumentene det er gjort endring i.
Ved oversendelse til kommunen skal tiltakshaver redegjøre for hvordan uttalelsene er vurdert.
§ 17-6. Kommunens godkjenning av planer og kostnadsoverslag
Før godkjenning gis, skal kommunen påse at planer for tiltaket er i samsvar med kommunens arealplaner og
andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Finner kommunen feil i tiltakshavers planer, herunder feil som kan være av betydning for
kostnadsoverslagets troverdighet, eller som kan medføre at tiltaket ikke oppfyller kravene i plan- og
bygningsloven § 18-1, kan godkjenning ikke gis. Ved mindre feil kan godkjenning gis på vilkår om at feilene
rettes.
§ 17-7. Kommunens vedtak om foreløpig beregning av refusjon
Ved godkjenning skal kommunen vurdere tiltakshavers angivelse av tiltaket og eiendommer og arealer som
anses refusjonspliktige, herunder at de refusjonspliktige får oppfylt sin egen forpliktelse etter plan- og
bygningsloven § 18-1 og at det lovlig kan kreves tilknytning til anlegget gjennom privat anlegg. For anlegg
som nevnt i plan- og bygningsloven § 18-2 skal kommunen tilsvarende påse at tiltaket tjener de
refusjonspliktige.
Finner kommunen grunnlag for å gjøre endringer i planene for utførelse, kostnadsoverslaget eller forslaget til
fordeling, skal kommunen rette dette.
Medfører kommunens vurdering at ny refusjonspliktig eiendom inkluderes i saken, eller at forslaget til
fordeling øker med mer enn 15 % for noen eiendom, skal saken returneres til tiltakshaver som sender
fordelingsforslaget til berørte grunneiere og festere for ny uttalelse.
§ 17-8. Anledning til uttalelse til gitt pristilbud. Anbudskonkurranse
Krever kommunen pristilbud eller anbudskonkurranse i stedet for kostnadsoverslag for utførelsen av
anlegget, skal tiltakshaver gis anledning til å uttale seg og eventuelt fremlegge reviderte beregninger.
§ 17-9. Tilleggsutligning
Krav fra tiltakshaver om tilleggsutligning av kostnad som er udekket som følge av avkorting etter plan- og
bygningsloven § 18-8 andre ledd tredje punktum må fremsettes innen 3 uker etter at kommunens godkjenning
av planer og foreløpig beregning er meddelt refusjonskreditor.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 33
§ 17-10. Renter ved betaling i årlige terminer
Ved betaling av refusjon til det offentlige i terminer etter lovens § 18-10 tredje ledd skal rentesatsen være
summen av:
– den rente som gjelder for fastrentelån i Husbanken med fem års betalingstid og lengst intervaller mellom
terminforfall og
– et tillegg på tre prosent.
0 Tilføyd ved forskrift 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011).
Kapittel 18. Utbyggingsavtaler
§ 18-1. Forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler
Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur som skoler,
barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige med hjemmel i lov er forpliktet til å skaffe
til veie. Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser.
§ 18-2. Unntak fra krav til saksbehandling og offentlighet for utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven
§ 17-2 og § 17-4
For utbyggingsavtaler hvor den private parts forpliktelser etter plan- og bygningsloven § 17-3 andre til fjerde
ledd i det alt vesentlige omfattes av plan- og bygningsloven § 18-1 og § 18-2, kan kommunen unnta fra kravene
i plan- og bygningsloven § 17-2 og § 17-4.
Kapittel 19. Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av
bevaringsverdige bygninger
0 Kapitlet tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013).
§ 19-1. Formål
Bygninger med høy bevaringsverdi skal ikke gå tapt på grunn av unnlatt sikring eller istandsetting. De verdier
slike bygninger representerer skal ivaretas innenfor en økonomisk forsvarlig ramme.
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013).
§ 19-2. Pålegg om dokumentasjon, forhåndskonferanse, tilsyn
Der det er påviselig at tilstanden til en bevaringsverdig bygning er slik at det kan være aktuelt med pålegg
etter denne forskrift, kan kommunen kreve de opplysninger av bygningens eier som er nødvendig for å vurdere
grunnlaget for pålegg, og hva pålegget skal gå ut på.
Kommunen skal tilby forhåndskonferanse. Plan- og bygningsloven § 21-1 og forskriften § 6-1 om
forhåndskonferanse gis tilsvarende anvendelse.
Dokumentasjonen skal vise bygningens tilstand og angi hvilke tiltak som kan iverksettes for å bringe
bygningen til en tilstand som i tilstrekkelig grad ivaretar bevaringsverdiene. Eier eller den ansvarlige skal gis
anledning til å fremme alternative forslag til bruk og utbedring, eventuelt riving, og skal fremlegge
fremdriftsplan for gjennomføringen. Tiltakene kan omfatte bygningens eksteriør, samt fundament, bærende
konstruksjoner, og andre bygnings- og vedlikeholdsmessige forhold med betydning for bevaring av bygningen.
Ved utferdigelse av pålegg om dokumentasjon skal det settes rimelig frist for utarbeidelse av
dokumentasjonen.
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013).
§ 19-3. Bevaringsverdige bygninger
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 34
Følgende bygninger som etter plan- og bygningsloven er gitt bevaringsstatus, er å anse som bevaringsverdig
etter denne forskrift:
a) bygninger i område regulert til spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven (1985) § 25 første
ledd nr. 6,
b) bygninger som etter plan- og bygningsloven § 12-6, jf. § 11-8 annet ledd bokstav c ligger innenfor
hensynssone for bevaring av kulturmiljø,
c) bygninger etter § 12-7 nr. 6 som omfattes av reguleringsbestemmelse som sikrer verneverdiene, og
d) bygninger etter § 12-5 annet ledd nr. 5 er bygninger som innenfor planformålet landbruk, natur og friluft
(LNFR) er vist med underformål vern av kulturmiljø eller kulturminne.
Ved vurderingen av om andre bygninger enn de som omfattes av første ledd er bevaringsverdige etter denne
forskrift skal det legges vekt på bygningens
a) representativitet
b) autentisitet
c) arkitektoniske verdi
d) identitetsverdi
e) sammenheng med kultur- eller naturmiljø.
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013).
§ 19-4. Varsel om pålegg om sikring eller utbedring
Før pålegg etter § 19-5 gis, skal eier eller den ansvarlige gis varsel på minst 3 uker til å uttale seg. I varselet
skal det fremgå hvilke forhold pålegget vil inneholde og hvordan pålegget skal etterkommes.
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013). Endret ved forskrift 2 feb 2013 nr. 148.
§ 19-5. Pålegg om utbedring
Kommunen kan rette pålegg om utbedring mot eier eller den ansvarlige når forfall eller skader vil føre til at
bygning med høy bevaringsverdi eller deler av den forfaller dersom det ikke skjer nødvendig utbedring.
Pålegget kan omfatte nødvendig utbedring for å bringe hele eller deler av bygningen til en tilstand som
ivaretar den høye bevaringsverdien, herunder istandsetting av fundament, bærende konstruksjoner, og andre
bygnings- og vedlikeholdsmessige forhold som er nødvendige for at bygningen ikke skal gå tapt.
Kostnadene ved gjennomføring av pålegget skal ikke være vesentlig høyere enn det forsvarlige vedlikehold
ellers ville ha kostet, og skal stå i rimelig forhold til den bevaringsverdi som kan gå tapt. Pålegg kan ikke gis
når fremtidige bruksmuligheter, eiendommens økonomiske bæreevne eller den ansvarliges situasjon etter en
samlet vurdering taler mot det.
Er mer omfattende utbedring planlagt i nær fremtid, kan midlertidige tiltak være tilstrekkelig. Det kan settes
vilkår for å tillate midlertidige tiltak. Hvor konsekvensene av et pålegg om utbedring uansett vil virke urimelig
tyngende, kan kommunen gi pålegg om sikring av bygningen, for å stanse påbegynt forfall.
Ved utferdigelse av pålegg skal det settes rimelig frist for oppfyllelse. Kommunen kan forlenge fristen i
påvente av økonomiske tilskudd, utredninger om alternativ bruk, omregulering mv. Eier eller den ansvarlige
skal gi melding til kommunen om fremdrift og gjennomføring av pålegget.
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013).
§ 19-6. Pålegg om sikring
Hvis det er fare for at bygning som nevnt i § 19-1 kan bli skadet ved brann, hærverk eller lignende, eller
forfallet av slike eller andre grunner er kommet så langt at bygningen ikke kan reddes dersom det ikke gripes
inn umiddelbart, kan kommunen gi eier eller den ansvarlige pålegg om umiddelbare sikringstiltak for å avverge
skade eller ytterligere forfall. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel.
Utskrift fra Lovdata – 05.08.2015 10:46
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Side 35
0 Tilføyd ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013). Endret ved forskrift 2 feb 2013 nr. 148.
Kapittel 20. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
0 Endret ved forskrift 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013, tidligere kapittel 19).
§ 20-1. Ikrafttreden
Med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer denne forskrift i kraft 1. juli 2010.
§ 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer i kraft 1. januar 2013.
Fra samme tidspunkt som første ledd oppheves følgende forskrifter:
a) Forskrift 24. juni 2003 nr. 749 om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK).
b) Forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).
0 Endret ved forskrifter 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011), 15 juni 2012 nr. 620, 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013,
tidligere § 19-1).
§ 20-2. Overgangsbestemmelser
Der det etter tidligere bestemmelse § 23 i forskrift for godkjenning av foretak for ansvarsrett er gitt sentral
godkjenning for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for tre år, gjøres godkjenningen gyldig etter § 13-
4 inntil godkjenningen utløper. Der det etter tidligere bestemmelse § 23 i forskrift for godkjenning av foretak
for ansvarsrett er gitt sentral godkjenning for ansvarlig kontrollerende, gjøres godkjenningen gyldig etter § 13-4
i inntil ett år. Dersom foretaket ønsker en ny vurdering av godkjenningen før godkjenningsperioden løper ut,
skal den nye godkjenning kun gjelde ut den opprinnelige godkjenningsperioden.
Ved forskriftens ikrafttreden utnevnes et nytt medlem i den sittende Klagenemnda for sentral godkjenning
som representant for gruppen kontrollerende. Den første oppnevnte representanten for gruppen kontrollerende
har funksjonstid i tre og et halvt år.
Reglene om uavhengig kontroll etter denne forskrifts § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 får kun
virkning for de saker som kommer inn til kommunen etter ikrafttreden 1. januar 2013.
0 Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010), 20 aug 2012 nr. 845 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 19-2), 8 nov
2012 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2013).